DESCRIPCIÓ

El menjador escolar és un servei que ofereix l’AMPA de l’escola i que funciona des de ja fa molts anys. L’horari és de 12:30h fins a les 15h i compta amb un personal especialitzat en l’educació extraescolar, com menjar, com comportar-se a taula i el respecte cap als companys.

FUNCIONAMENT DEL MENJADOR

El menjador escolar funciona mitjançant tiquets (cada dinar, un tiquet). Per tal que els/les alumnes en puguin fer ús, s’ha d’avisar abans de les 9:30h del matí del dia en qüestió al correu electrònic o per telèfon, que el nen o nena (no fixe) es queda a dinar.

És important recalcar que la comanda del menjar es fa a les 9:30h, així que si hi ha alguna modificació s’haurà de fer abans d’aquesta hora.

Si s’avisa d’alguna anul·lació passada aquesta hora, i sempre que sigui per motius de causa major, no es podran retornar els diners del tiquet, ja que ja haurà estat feta la comanda. En aquest cas, els nens que ja ho tinguin pagat, es podran emportar el dinar a casa.

A continuació us detallem la forma de comprar els tiquets.

1 Ingrés al banc indicant el nom de l’alumne i el curs. Compte corrent de l’AMPA al BBVA: ES75 0182 8739 1102 0224 6142

2- S’han d’enviar el comprovant de la transferència al correu de l’escola, ampabonavista@gmail.com, indicant el nom del nen i el curs i la data de l’apat.

(NOTA IMPORTANT COVID-19)

Davant de la situació excepcional que ens trobem aquest curs, el sistema de pagament de tiquets no es podrà realitzar a la caseta del pati d’I3. Tothom que vulgui agafar un tiquet del menjador, ja sigui esporàdic o fix, ho hauran de fer a través de transferència bancària i enviant el resguard al correu de l’escola (ampabonavista@gmail.com) tot indicant el nom de l’Infant , el curs que realitza i el dia de l’àpat. 

Moltes gràcies

Des del Departament d’Ensenyament hi ha una ordre que a partir del curs 2014-2015 s’ha de diferenciar els usuaris de menjador en fixos i esporàdics amb els següents preus:

PREUS ACTUALS (Última actualització des del 10/09/20)

Amb el propòsit de millorar el funcionament del servei de menjador, s’ha contractat un/-a monitor/-a més. A mes, s’han canviat les activitats lúdiques que implica la necessitat de compra de materials nous (Esportius i de manualitats)

Per portar a terme aquestes millores, aquest curs 2018-2019 en endavant, es cobrarà 0,15€ per a les despeses de material.

 • Preu fix per àpat 6,33€ + despeses = 6,48€
 • Preu esporàdic per àpat 6,95€ + despeses = 7,10€
 • Els/les alumnes que no tinguin la quota de l’AMPA pagada podran fer ús de les activitats dirigides per l’AMPA amb un recàrrec del 20%.

Es considera fix l’alumne que fa ús del menjador tres dies o més a la setmana. Per una millor organització caldrà apuntar-se com a fix indicant els dies que es quedarà.

MOLT IMPORTANT

Els becats hauran d’acreditar la seva condició abans de que se’ls apliqui la reducció concedida.

ENTRADA AL MENJADOR

 • L’alumnat de I-3, I-4 i I-5 és recollit a l’aula per la monitora que l’acompanyarà al menjador.
 • L’alumnat de 1r a 6è es reunirà a l’entrada de l’edifici 1 per tal de que es puguin crear les llistes de les taules.

SORTIDA DEL MENJADOR

 • A les 14:50h. sonarà la sirena de l’escola per tal de que els alumnes puguin recollir el material que estan utilitzant i a les 15h. dirigir-se cap a les aules corresponents al seu curs
 • Si algun alumne ha de sortir abans d’hora, s’ha d’omplir el següent qüestionari que s’haurà d’entregar signat pels pares o tutor legal, el podeu descarregar aquí.

MEDICAMENTS

 • En el cas que algun alumne tingui la necessitat de ser medicat amb algun tipus de medicament, ho haurà de notificar al menjador amb aquest formulari, el podeu descarregar aquí.

CONDUCTA AL MENJADOR i DINS DEL RECINTE ESCOLAR

L’alumnat que durant aquest servei tingui una conducta contrària a les normes de convivència de l’escola, no pot fer-ne ús.

NORMATIVA DE FUNCIONAMENT

El menjador és obert des del primer dia d’escola fins a finalitzar el curs. L’objectiu d’aquesta normativa és el de vetllar pel bon funcionament de totes les activitats i per la defensa de la integritat física i psicològica de tots els alumnes/as, monitors/es, mestres/as i pares.

 • El/la monitor/a posseeix un llistat de tots els/les alumnes amb els noms dels pares i els telèfons mòbils de cada un d’ells per poder trucar en cas de necessitat.
 • Aquesta activitat es realitza a l’aula d’usos múltiples (Edifici B-1) amb la possibilitat de que algunes d’elles es puguin realitzar a l’exterior dels edificis.
 • Si hi ha alguna incidència o queixa, s’ha de formalitzar a l’AMPA per escrit. Abans de donar-vos de baixa, comuniqueu la queixa i des de l’AMPA s’intentarà solucionar el problema.
 • Els/les alumnes que no tinguin la quota de l’AMPA pagada podran fer ús de les activitats dirigides per l’AMPA amb un recàrrec del 20%.
 • En cas que a l’hora de començar l’activitat, algun nen no hagi arribat, es deixaran 5 minuts de marge, passat aquest temps la monitora passarà l’absència a l’Alicia per comunicar-ho als pares.
 • Si per algun motiu s’anul·len les activitats programades per després del dinar els nens romandran a la biblioteca o al pati de l’escola fent jocs alternatius.
 • En el cas de pluja, per a les activitats exteriors, els nens i nenes romandran a l’escola fent una altra activitat.

ACTUACIÓ DAVANT D’INCIDÈNCIES GREUS DE COMPORTAMENT

 1. Avís verbal de les monitores als alumnes (per a una falta lleu) amb un màxim de tres avisos, ja sigui el mateix dia o dies consecutius.
 2. L’acumulació de 3 faltes lleus o 1 de greu, es farà arribar a les famílies un full d’incidència que caldrà retornar signat per tenir constància de que els pares / tutors ho han llegit.
 3. Si el problema persisteix, es comunicarà a la direcció de l’escola perquè es posi en contacte per escrit amb la família de l’alumne, sol·licitant una entrevista conjuntament amb el representant de l’AMPA i la monitora.
 4. Si l’alumne és reincident i no es resol el problema, la comissió de menjador es reserva el dret d’admissió durant cinc dies.
 5. En cas d’una falta molt greu, la monitora / tutora / directora es posarà en contacte amb la família telefònicament per comunicar els fets i direcció convocarà una entrevista per donar la carta d’expulsió.
 6. Passats els cinc dies d’expulsió el nen/a podrà tornar a fer-ne ús. Si reincideix es repetirà el punt 3 però l’expulsió serà de 20 dies de servei de menjador.
 7. Passats els 20 dies d’expulsió el nen/a podrà tornar a fer-ne ús. En cas de cometre novament faltes es tornarà a repetir el punt 3, a partir d’aquest punt i si hi ha accions reincidents es prendria la decisió que no tornés a fer ús del servei de menjador en el que quedés de curs.

TIPUS DE FALTES:

LLEUS:

 • Actituds inadequades dins i fora del menjador (explicades on diu “Coses que hem de fer / No hem de fer”)
 • Pica baralles entre companys…
 • També es consideren faltes lleus aquelles que, per atenuants o per no estar expressament tipificades en aquest reglament, consideri com a tal el monitor/a i els coordinadors.

Sancions:

 1. Avís verbal dels monitors als alumnes.
 2. Si el mal comportament continua el nen/a seurà en una altra taula del menjador, espai en el que reflexionarà i reforçarà les normes de comportament. El nen/a NO sortirà al pati.
 3. Separació temporal del seu grup habitual a l’hora de dinar.
 4. Menjar aïllat dels companys.
 5. Es posarà en marxa el Protocol d’actuació per NO compliment de la Normativa.

GREUS:

 • Falta de respecte al monitor/a del menjador amb paraules o gestos.
 • Provocació constant per trencar el bon funcionament del servei i alterar l´ordre del menjador amb baralles, insults, amenaces, etc, als companys i companyes.
 • Desobeir reiteradament les normes de funcionament.
 • Falta respecte de les instal·lacions.
 • Agafar objectes o materials dels monitor o alumnes.
 • Situacions d’agressions física.
 • Aquelles que el monitor/a consideri amb el coordinador de menjador.
 • 3 faltes lleus

Sancions:

 1. Menjar aïllat dels companys o canviar-li el torn de menjador.
 2. Els monitors decidiran les accions que el nen/a durà a terme pel bé de la comunitat.
 3. Tot el material que es faci malbé i sigui propietat del menjador anirà a càrrec de la família del nen/a, el material a reposar serà de les mateixes característiques.
 4. Es posarà en marxa el Protocol d’Actuació per NO compliment de la normativa a partir del punt núm.2.

MOLT GREUS:

 • Situació d’agressió física que posi en perill la integritat pròpia o dels altres.
 • Reincidència falta greu.
 • Amenaçar verbalment o per escrit a monitores i alumnes.
 • Abandonar el recinte sense permís.
 • 3 greus
 • Aquelles que els monitors considerin d´acord amb els coordinadors del menjador i el President del Consell Escolar.

Sancions:

 1. Totes les contemplades per les faltes greus.
 2. Es posarà en marxa el Protocol d’Actuació per NO compliment de la normativa a partir del punt núm. 4 amb expulsió de 20 dies.

PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS D’ACCIDENT

El protocol a seguiren cas de què algun nen/a es faci mal, tenint en compte la normativa vigent, serà:

 • Es trucarà als pares per tal que puguin portar el seu fill/a al metge.
 • En cas d’extrema urgència, es trucarà al 112.
 • S’avisarà a la direcció de l’escola.

Un cop realitzades les primeres opcions, el monitor/a i/o el coordinador/a haurà d’informar per ordre; al president de l’AMPA, i en la seva absència a la vice-presidenta, i en la seva absència a la secretària.