DEFINICIÓ DE L’EMPRESA

Mou-te és una entitat esportiva escolar de Castellar del Vallès que neix de la iniciativa de 3 emprenedors des del 2012 amb la voluntat de realitzar activitats esportives amb la idea de que els nens/es en puguin gaudir i en sigui un element més de qualitat en la seva formació. Realitza varis esports a les diferents escoles del poble.

INFORMACIÓ DE LES ACTIVITATS

Es necessitaran un mínim de 6 nens/es per a totes les activitats i de 9 nens/es per les activitats de dos dies per poder obrir els grups. Durant el curs es realitzaran sortides de dissabte per a realitzar algunes activitats amb d’altres escoles de Castellar del Vallès.

Els espais on es realitzaran les activitats de multi-esport serà principalment al gimnàs de l’escola i al pati, l’aeròbic es realitzarà al gimnàs i patinatge inline al pati. En cas de mal temps es realitzaran les activitats d’exterior al porxo de l’edifici 2.

Un dissabte al trimestre s’organitzarà en horari de matí unes jornades esportives on els nens i nenes podran practicar diferents esports. La proposta permet que independentment de l’activitat que practiqui pugui tenir l’oportunitat de provar d’altres. Avarca des de P3 fins a 6è. També es poden apuntar aquells nens i nenes que no realitzin alguna de les activitats extraescolars esportives pagant la corresponent quota de la jornada.

Dos cops a l’any abans de les festes de Nadal i abans d’acabar el curs es farà un espectacle on els pares podran gaudir del que han après els seus fills/es durant el curs.

Aquestes activitats organitzades per l’Associació complementen la franja horària de les tardes (16:30 a les 18:00 h).

PREUS (Última ctualització 29/10/15)

 • Preu fix 21,-€
 • Pels alumnes/as que no hagin pagat la quota de l’AMPA, tots els preus tenen un recàrrec del 20%.

ENTRADA A L’ACTIVITAT

 • L’alumnat de P-3, P-4 i P-5 és recollit a l’aula per la monitora que l’acompanyarà a les activitats.
 • L’alumnat de 1r a 6è es dirigeix autònomament a l’activitat.

SORTIDA DE L’ACTIVITAT

 • L’alumnat de 1r a 6è que pugui marxar sol en acabar l’activitat, ha de tenir una autorització signada vàlida per a tot el curs.

CONDUCTA DURANT L’ACTIVITAT i DINS DEL RECINTE ESCOLAR

L’alumnat que durant aquests serveis tingui una conducta contrària a les normes de convivència de l’escola, no pot fer-ne ús.

NORMATIVA DE FUNCIONAMENT

Les activitats començaran el 15 de setembre i acabaran el 27 de maig de 2016. Els alumnes de P3 començaran al mes d’octubre. L’objectiu d’aquesta normativa és el de vetllar pel bon funcionament de totes les activitats i per la defensa de la integritat física i psicològica de tots els alumnes/as, monitors/es, mestres/as i pares.

 • El/la monitor/a posseeix un llistat de tots els/les alumnes amb els noms dels pares i els telèfons mòbils de cada un d’ells per poder trucar en cas de necessitat.
 • Aquesta activitat es realitza al pati de l’escola i al gimnàs.
 • En cas que a l’hora de començar l’activitat, algun nen no hagi arribat, es deixaran 5 minuts de marge, passat aquest temps el monitor començarà la classe. Si el nen no arriba, s’informarà com incidència. (No es responsabilitat del monitor/a anar a buscar als nens/es).
 • Si per algun motiu s’anul.la l’activitat sense avisar, els nens romandran a la biblioteca.
 • En el cas de pluja, per a les activitats exteriors, els nens i nenes romandran a l’escola fent una altra activitat (classe teòrica, veure un DVD …) en cas que els pares no els hagin vingut a buscar abans.
 • Si durant un mes l’activitat queda anul·lada en un 25% del total, es retornaran els diners dels dies que no hi ha hagut activitat.
 • Si hi ha algun rebut retornat, es donarà de baixa al nen, després del segon avís.
 • Si hi ha alguna incidència o queixa, s’ha de formalitzar a l’AMPA per escrit. Abans de donar-vos de baixa, comuniqueu la queixa i des de l’AMPA s’intentarà solucionar el problema.
 • Els/les alumnes que no tinguin la quota de l’AMPA pagada podran fer ús de les activitats dirigides per l’AMPA amb un recàrrec del 20%.

ACTUACIÓ DAVANT D’INCIDÈNCIES GREUS DE COMPORTAMENT

 • En cas d’alguna incidència greu de comportament amb algun alumne/a, el monitor/a ho haurà de comunicar a la junta de l’AMPA. També se li comunicarà als pares.
 • A la segona incidència greu el monitor/a ho haurà de comunicar al president/a i secretari/a de l’AMPA i als pares per escrit.
 • A la tercera incidència, el el/la president/a es reunirà amb els pares, i si no s’ha solucionat el problema, es donarà de baixa el/la nen/a i no en podrà fer us durant els següents 15 dies.
 • En el cas que després d’aquests 15 dies les incidències persisteixen es donarà de baixa l’alumne/a durant el curs escolar de les activitats que organitza l’AMPA de l’Escola Bonavista.

PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS D’ACCIDENT

El protocol a seguiren cas de què algun nen/a es faci mal, tenint en compte la normativa vigent, serà:

 • Es trucarà als pares per tal que puguin portar el seu fill/a al metge.
 • En cas d’extrema urgència, es trucarà al 112.
 • S’avisarà a la direcció de l’escola.

Un cop realitzades les primeres opcions, el monitor/a i/o el coordinador/a haurà d’informar per ordre; al president de l’AMPA, i en la seva absència a la vice-presidenta, i en la seva absència a la secretària.