DEFINICIÓ DE L’EMPRESA

Tam Music neix com escola després de més de 15 anys d’experiència pedagògica i dins l’àmbit de la docència musical. És una escola des de la qual no tan sols ensenyem a tocar un instrument, sinó que fem arribar als nostres alumnes el respecte i l’amor per la música.

Al Tam prima el respecte i l’educació. Basant-nos en aquests principis, el que volem transmetre als nostres alumnes son tan ensenyaments musicals com socials.

La nostra metodologia esta basada en l’estudi dels instruments com a tals i en l’estudi del llenguatge musical, com a teoria bàsica i fonamental aplicada al desenvolupament  dels diferents instruments.

A més de la pràctica individual  d’instruments, ampliem les capacitats de cada músic amb un treball en grup, on, juntament amb d’altres instrumentistes, puguin gaudir de la pràctica instrumental en grup, conjunt  instrumental, orquestra de guitarres, coral, etc…

Arribar a gaudir de la pràctica d’un instrument, poder expressar-se a través d’ell i poder-ho compartir, es el nostre objectiu principal. La música ens obre les portes al mon de la creativitat, expressivitat  i ens ajuda a coneix-se’ns millor a nosaltres i al mon que ens envolta.

INFORMACIÓ DE LES ACTIVITATS

Totes les classes són particular accepte en alguns casos que es necessitaran un mínim de nens/es a acordar amb la Nàdia. Els espais on es realitzaran les activitats dependrà de l’activitat, prioritàriament al gimnàs i a l’aula de música de l’escola.

A final de curs es realitzarà un concert, d’aquesta manera els pares podran gaudir del que han après els seus fills/es durant el curs.

Aquestes activitats organitzades per l’Associació complementen la franja horària dels migides (12:30h. a les 15:00h.) i un dia a la setmana la franja de les tardes (16:30h a 18h.).

PREUS (Última ctualització 29/10/15)

 • Preu en funció de cada activitat.
 • Pels alumnes/as que no hagin pagat la quota de l’AMPA, tots els preus tenen un recàrrec del 20%.

ENTRADA A L’ACTIVITAT

 • L’alumnat de P-3, P-4 i P-5 és recollit a l’aula per la monitora que l’acompanyarà a les activitats.
 • L’alumnat de 1r a 6è es dirigeix autònomament a l’activitat.

SORTIDA DE L’ACTIVITAT

 • L’alumnat de 1r a 6è que pugui marxar sol en acabar l’activitat, ha de tenir una autorització signada vàlida per a tot el curs.

CONDUCTA DURANT L’ACTIVITAT i DINS DEL RECINTE ESCOLAR

L’alumnat que durant aquests serveis tingui una conducta contrària a les normes de convivència de l’escola, no pot fer-ne ús.

NORMATIVA DE FUNCIONAMENT

Les activitats començaran el dia 1 d‘octubre 2015 i finalitzaran el dia 31 de maig de 2016. L’objectiu d’aquesta normativa és el de vetllar pel bon funcionament de totes les activitats i per la defensa de la integritat física i psicològica de tots els alumnes/as, monitors/es, mestres/as i pares.

 • El/la monitor/a posseeix un llistat de tots els/les alumnes amb els noms dels pares i els telèfons mòbils de cada un d’ells per poder trucar en cas de necessitat.
 • Aquesta activitat es realitza a diferents aules de l’escola segons la necessitat de la monitora.
 • En cas que a l’hora de començar l’activitat, algun nen no hagi arribat, es deixaran 5 minuts de marge, passat aquest temps el monitor començarà la classe. Si el nen no arriba, s’informarà com incidència. (No es responsabilitat del monitor/a anar a buscar als nens/es).
 • Si per algun motiu s’anul.la l’activitat sense avisar, els nens romandran a la biblioteca.
 • Si durant un mes l’activitat queda anul·lada en un 25% del total, es retornaran els diners dels dies que no hi ha hagut activitat.
 • Si hi ha algun rebut retornat, es donarà de baixa al nen, després del segon avís.
 • Si hi ha alguna incidència o queixa, s’ha de formalitzar a l’AMPA per escrit. Abans de donar-vos de baixa, comuniqueu la queixa i des de l’AMPA s’intentarà solucionar el problema.
 • Els/les alumnes que no tinguin la quota de l’AMPA pagada podran fer ús de les activitats dirigides per l’AMPA amb un recàrrec del 20%.

ACTUACIÓ DAVANT D’INCIDÈNCIES GREUS DE COMPORTAMENT

 • En cas d’alguna incidència greu de comportament amb algun alumne/a, el monitor/a ho haurà de comunicar a la junta de l’AMPA. També se li comunicarà als pares.
 • A la segona incidència greu el monitor/a ho haurà de comunicar al president/a i secretari/a de l’AMPA i als pares per escrit.
 • A la tercera incidència, el el/la president/a es reunirà amb els pares, i si no s’ha solucionat el problema, es donarà de baixa el/la nen/a i no en podrà fer us durant els següents 15 dies.
 • En el cas que després d’aquests 15 dies les incidències persisteixen es donarà de baixa l’alumne/a durant el curs escolar de les activitats que organitza l’AMPA de l’Escola Bonavista.

PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS D’ACCIDENT

El protocol a seguiren cas de què algun nen/a es faci mal, tenint en compte la normativa vigent, serà:

 • Es trucarà als pares per tal que puguin portar el seu fill/a al metge.
 • En cas d’extrema urgència, es trucarà al 112.
 • S’avisarà a la direcció de l’escola.

Un cop realitzades les primeres opcions, el monitor/a i/o el coordinador/a haurà d’informar per ordre; al president de l’AMPA, i en la seva absència a la vice-presidenta, i en la seva absència a la secretària.