Descripció de la normativa interna de funcionament dels usuaris de les diferents activitats que es realitzen fora de l’horari escolar, de 12:30h. a 15h. i de 16:30h a 18h. i del protocol d’actuació en cas d’accident dels usuaris i membres de les activitats.

NORMATIVA DE FUNCIONAMENT

L’objectiu d’aquesta normativa és vetllar pel bon funcionament de totes les activitats i per la defensa de la integritat física i psicològica de tots els/les alumnes, monitors/es, mestres i pares.

  • El monitor/a posseeix un llistat de tots els/les alumnes amb els noms dels pares i els telèfons mòbils de cada un d’ells per poder trucar en cas de necessitat.
  • Si hi ha alguna incidència o queixa, s’ha de formalitzar a l’AMPA per escrit. Abans de donar-vos de baixa, comuniqueu la queixa i des de l’AMPA s’intentarà solucionar el problema.
  • Els/les alumnes que no tinguin la quota de l’AMPA pagada podran fer ús de les activitats dirigides per l’AMPA amb un recàrrec del 20%.

ACTUACIÓ DAVANT D’INCIDÈNCIES GREUS DE COMPORTAMENT

  • En cas d’alguna incidència greu de comportament amb algun alumne/a, el monitor/a ho haurà de comunicar a la junta de l’AMPA. També se li comunicarà als pares.
  • A la segona incidència greu, el monitor/a ho haurà de comunicar al president/a i secretari/a de l’AMPA i als pares per escrit.
  • A la tercera incidència, el president/a es reunirà amb els pares, i si no s’ha solucionat el problema, es donarà de baixa el/la nen/a i no en podrà fer ús durant els següents 15 dies.
  • En el cas que després d’aquests 15 dies les incidències persisteixen, es donarà de baixa l’alumne/a durant el curs escolar de les activitats que organitza l’AMPA de l’Escola Bonavista.

PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS D’ACCIDENT

El protocol a seguir en cas que algun nen/a es faci mal, tenint en compte la normativa vigent, serà:

  • Es trucarà als pares per tal que puguin portar el seu fill/a al metge.
  • En cas d’extrema urgència, es trucarà al 112.
  • S’avisarà a la direcció de l’escola.

Un cop realitzades les primeres opcions, el monitor/a i/o el coordinador/a haurà d’informar per ordre; al president de l’AMPA, i en la seva absència a la vice-presidenta, i en la seva absència a la secretària.