El membres de la junta de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’Escola com a òrgan de l’entitat per la participació i col.laboració en el funcionament del centre podrà:

– Col.laborar amb l’equip directiu del centre pel seu bon funcionament.

– Presentar al Consell Escolar propostes per facilitar i fomentar la participació coordinada de tota l’activitat educativa a la vida del centre.

– Participar en la valoració de les diferents activitats i projectes comuns del centre.

– Facilitar l’execució coordinada de les decisions del Consell Escolar en l’àmbit de la seva responsabilitat.

– Informar als pares i mares dels alumnes de les activitats que s’estan desenvolupant.

– Fomentar la col.laboració entre el pares i mares, alumnes i mestres,  pel bon funcionament del centre.

– Gestionar, conjuntament amb l’escola, la reutilització i la venda dels llibres de text.

– Utilitzar les instal.lacions del centre de la forma que s’estableixi amb la direcció.

– Formular propostes per a la realització d’activitats complementàries.