L’Assemblea General es convocarà en una sessió ordinària com a mínim un cop l’any, durant el tercer trimestre del curs escolar. Aquesta convocatòria es farà en un temps prudent, normalment a través dels alumnes i tindrà els requisits legals exigibles, com l’ordre del dia, el lloc, la data i l’hora.

És en aquestes assemblees, on els socis de l’AMPA poden expressar les seves opinions sobre diferents temes incorporant-los a l’ordre del dia o al llarg de la reunió. Aquestes reunions les dirigirà normalment el President/a i el/la secretari/a redactarà l’acta que reflexarà les deliberacions, els acords als que s’hagi arribat i el resultat numèric de les votacions.